ONze

DIENSTEN

Transect, voor al uw archeologisch onderzoek: deskundig, snel en betaalbaar.

Al

Onze services

Transect b.v. is een onafhankelijk advies en onderzoeksbureau voor archeologie en cultuurhistorie. Wij voeren archeologisch bureauonderzoek, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek, begeleidingen en opgravingen uit en adviseren opdrachtgevers over de omgang met archeologische en cultuurhistorische waarden.

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek: wat is het, wanneer is het verplicht, wat zijn de kosten, wat is het beste moment om het onderzoek uit te voeren en welke instanties zijn bevoegd om zo’n onderzoek uit te voeren? U leest het in dit artikel over archeologisch onderzoek.

Verkennend en karterend booronderzoek

Transect voert in het kader van Inventariserend Veldonderzoek (IVO) alle soorten booronderzoek uit, zowel handmatig als mechanisch.

Bij kleine planlocaties worden het bureauonderzoek en het booronderzoek vaak als één geheel aangeboden, zodat het archeologisch onderzoekstraject sneller kan worden doorlopen. Bij grotere projecten wordt het booronderzoek vaak los van het bureauonderzoek uitgevoerd en wordt op het niveau van het bureauonderzoek een selectie gemaakt van archeologische verwachtingszones. Zo wordt er voor gezorgd dat alleen zones met een hoge archeologische verwachting worden geboord en niet het hele plangebied.

Alleen als er duidelijke archeologische indicatoren worden gevonden, wordt vervolgonderzoek geadviseerd. In dit geval wordt altijd eerst met u overlegd en wordt het conceptrapport eerst aan u aangeleverd, zodat verschillende opties kunnen worden overzien.

Proefsleuvenonderzoek

Proefsleuvenonderzoeken worden vaak ingezet voor het opsporen en vooral waarderen van archeologische vindplaatsen.

Archeologische Begeleidingen

In sommige gevallen is het efficiënt om het archeologisch onderzoek gelijk op te laten lopen met het bouwkundig of het civieltechnisch werk. Bijvoorbeeld het combineren van de aanleg van een bouwput met archeologisch onderzoek. Dit wordt vaak een archeologische begeleiding genoemd. Dit kan zowel de waarderende fase als de veiligstellende fase van het archeologisch onderzoek betreffen. In de praktijk betekent dit dat een archeoloog of een team van twee of meer archeologen de uitvoering van het bouwkundig of het civieltechnisch werk begeleiden. Transect zorgt altijd voor een optimale communicatie en afstemming van het archeologisch werk met het bouwkundig of civieltechnisch werk. Zo wordt vertraging vaak voorkomen of tot een minimum beperkt.

Archeologische Opgravingen

Archeologische opgravingen hebben tot doel om vastgestelde behoudenswaardige archeologische resten veilig te stellen. Ook dit gebeurt in de vorm van een archeologisch team met graafmachine. Archeologische sporen en bodemopbouw worden hierbij gedocumenteerd en vondsten worden geborgen. Transect voert zowel kleinschalige als grootschalige archeologische opgravingen uit.

Programma’s van Eisen

Voor gravend archeologisch onderzoek, zoals proefsleuvenonderzoek, archeologische begeleidingen en opgravingen is een door het bevoegd gezag vastgesteld programma van eisen nodig; een PvE.

Transect kan deze voor u opstellen en afstemmen met het betrokken bevoegde gezag. Pas na ondertekening van het PvE door het bevoegd gezag mag het veldwerk worden uitgevoerd. De goedkeuring van een PvE neemt gemiddeld één tot twee weken in beslag.

Grondradaronderzoek

Met een grondradaronderzoek is het mogelijk om zonder boringen of opgravingen archeologische sporen in de grond in kaart te brengen.